Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych korzystających z serwisu PanBochen.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu panbochen.pl prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności. Niezaakceptowanie niniejszej Polityki Prywatności oznaczać będzie brak możliwości uzyskania dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną przez panbochen.pl co będzie skutkować brakiem możliwości złożenia zamówienia w konkretnej Piekarni na dostawę pieczywa świeżego i/lub innych produktów spożywczych.

1. Wstęp.

1.1. Niniejsza polityka prywatności serwisu internetowego PanBochen.pl jest skierowana do Użytkowników serwisu, określa rodzaj przekazywanych danych osobowych, ich zakres, sposoby przetwarzania i udostępniania danych, sposoby zabezpieczenia danych oraz prawa i obowiązki Użytkownika serwisu.

1.2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika serwisu, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Zwracamy przy tym uwagę, że nie wymaga Twojej zgody przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, gdy:

a) żądasz od nas zawarcia umowy serwisowej i w tym celu podajesz swoje dane (na przykład składasz zamówienie na naszej platformie);

b) jest to niezbędne do wykonania zawartej między Tobą a nami umowy;

c) jest to niezbędne do wykonania zawartej między Tobą a Piekarnią umowy;

d) jest to niezbędne do wykonania przez nas naszych obowiązków prawnych, na przykład wystawienia faktury, prowadzenia dokumentacji rachunkowej i podatkowej;

e) jest to niezbędne do prowadzenia przez nas działań marketingowych na przykład marketingu bezpośredniego lub pokazywania Ci treści dostosowanych do Twojego profilu.

1.2.1. Nie pytamy Cię zatem o zgodę na przetwarzanie Twoich danych przy rejestracji Twojego konta na naszej platformie ani przy składaniu przez Ciebie zamówienia, gdyż udostępnionych przez Ciebie danych będziemy używać wyłącznie w co najmniej jednym z powyższych celów.

1.2.2. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia (dane oznaczone jako „pole wymagane”), niestety nie będziemy mogli go przyjąć do realizacji w imieniu Piekarni.

1.3. Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu serwisu internetowego PanBochen.pl 

1.4. W przypadku, gdy Użytkownik postanowi nie podawać nam niezbędnych do realizacji umowy serwisowej danych osobowych, nie zaakceptuje niniejszej Polityki Prywatności, niestety nie będziemy mogli świadczyć umowy serwisowej na rzecz Użytkownika, co w konsekwencji doprowadzi do braku możliwości złożenia zamówienia w lokalnej piekarni przez konkretnego Użytkownika.

1.5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Może to zrobić korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy. W takim przypadku prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

1.6. Zapewniamy, że nasza organizacja przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć się z funkcjonalności serwisu PanBochen.pl

1.7. Administrator danych osobowych (Usługodawca) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, rozszerzenia, ograniczenia lub zaprzestania działalności serwisu, jak też do przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z umowy serwisowej na dowolny podmiot, w szczególności na rzecz którego Administrator (Usługodawca) przeniesie własność swojego przedsiębiorstwa, na podmiot lub podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem (Usługodawcą) lub na rzecz instytucji finansującej Usługę lub podmiot przez nie wskazany, na co Użytkownik wyraża zgodę.

1.8. Administrator danych osobowych (Usługodawca) zastrzega sobie prawo do korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opisanym w punkcie 7 niniejszej polityki prywatności. W tym przypadku jakiekolwiek dane osobowe Użytkownika nie są i nie będą w przyszłości przekazywane podmiotom trzecim.

1.9. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności przedmiotowej polityki prywatności z Regulaminem serwisu internetowego PanBochen.pl nadrzędne są zapisy Regulaminu. 

1.10. Niniejsza Polityka Prywatności w całości podlega prawu polskiemu oraz RODO.

2. Kto jest administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu PanBochen.pl?

2.1 Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu PanBochen.pl (dalej Administrator lub Usługodawca), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym jest Power Investment Michał Krzymowski Spółka Jawna ul. 3 Maja 7/10; 20-078 Lublin; NIP: 712-288-41-04; REGON: 432721096; zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000212867.

3. Jak chronimy dane osobowe Użytkownika?

3.1. Dostęp do danych osobowych Użytkowników, mają tylko ci pracownicy PanBochen.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

3.2. System IT PanBochen.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych. Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3.3. Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

3.4. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwisem PanBochen.pl odbywa się za pośrednictwem protokołu transmisji danych SLL. Protokół ten polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika serwisu i odkodowaniu danych po dotarciu na serwer PanBochen.pl i odwrotnie – dane wysyłane przez serwer PanBochen.pl są kodowane, a po dotarciu do przeglądarki Użytkownika są odkodowywane.

4. O jakie dane osobowe prosimy Użytkownika?

4.1. Użytkownik może w ograniczonym zakresie przeglądać serwis internetowy PanBochen.pl, bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych, z uwzględnieniem zapisów punktu 7 niniejszej Polityki Prywatności.

4.2. Proces rejestracji w serwisie:

4.2.1. W trakcie procesu rejestracji (tworzenia konta) prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w serwisie PanBochen.pl takich jak:

a) imię

b) nazwisko

c) adres e-mail

d) numer telefonu

4.2.2. Ponadto, w procesie rejestracji (tworzenia konta) Użytkownik zobowiązany jest do utworzenia hasła do konta w serwisie. Użytkownik w tym zakresie zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć utworzone hasło przed ujawnieniem osobom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko związane z ujawnieniem hasła osobie trzeciej.

4.3. Złożenie pierwszego zamówienia lub aktualizacja konta Użytkownika:

4.3.1. W trakcie składania pierwszego zamówienia lub aktualizacji profilu Użytkownika „Moje konto” w zakładce „Moje adresy” prosimy o podanie nam danych adresowych wraz z ich opisem i informacjami dodatkowymi - danych niezbędnych do realizacji zamówienia, tj.:

a) ulica

b) numer domu

c) numer mieszkania (jeżeli występuje)

d) piętro dostawy

e) kod do domofonu (jeżeli występuje)

f) kod pocztowy dostawy (prosimy pamiętać, że kod pocztowy dostawy ograniczony jest do akceptowalnych kodów pocztowych przez lokalne piekarnie)

g) miasto

h) numer telefonu

i) uwagi do zamówienia w zakresie „dostawa”

4.4. Składanie kolejnych zamówień:

4.4.1. W trakcie składania kolejnych zamówień za pośrednictwem serwisu PanBochen.pl Użytkownik nie przekazuje nam innych danych osobowych, poza tymi, które podał podczas procesu rejestracji, aktualizacji konta Użytkownika lub podczas składania pierwszego zamówienia. W przypadku zmiany lub dodania kolejnego adresu dostawy w panelu Użytkownika, Użytkownik przekazuje nam kolejne dane, o których mowa w punkcie 4.3.1. niniejszej Polityki Prywatności.

5. Komu przekazujemy dane osobowe Użytkowników?

5.1. Po złożeniu zamówienia przez Użytkownika jego dane osobowe są przetwarzane przez PanBochen.pl W trakcie wykonania umowy nie przekazujemy danych osobowych Użytkownika podmiotowi zewnętrznemu - piekarni realizującej sprzedaż i dostawę pieczywa dla Użytkownika. Do piekarni realizującej sprzedaż przekazujemy jedynie następujące dane:

a) adres dostawy,

b) opis sposobu wejścia na klatkę schodową/posesję, jeżeli taki występuje,

c) uwagi do zamówienia,

b) skład rodzajowy i ilościowy zamówienia.

5.2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z zewnętrznego systemu płatności wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie danych i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Administratora. BanPochen.pl w zakresie przyjmowania płatności współpracuje z PayU S.A. - operatorem serwisu PayU.pl

5.3. Poza przypadkami opisanymi wyżej, Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkownika jakimkolwiek podmiotom trzecim, chyba, że obowiązek taki wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i w związku z tym, jest do tego zobowiązany.

6. W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe Użytkowników?

6.1. Dane osobowe podane przez Użytkowników wykorzystujemy do:

a) świadczenia usługi serwisowej na rzecz Użytkownika zgodnie z regulaminem serwisu

b) prezentacji asortymentu piekarni, realizacji sprzedaży oraz dostawy pieczywa dla Użytkownika przez lokalną piekarnię

c) obsługi Użytkownika w trakcie i po złożeniu zamówienia, oraz w trakcie i po wykonaniu dostawy

d) przyjmowania i rozpatrywania w imieniu własnym oraz w imieniu piekarni opinii, zastrzeżeń lub reklamacji dotyczących umowy serwisowej lub umowy sprzedaży i dostawy

e) umożliwienia realizacji procesu płatności za zamówienia

f) obsługi informacji związanych z płatnościami dokonywanymi przez Użytkownika w tym także obsługi funkcji „Twój portfel”

6.2. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika, w procesie rejestracji, zgody na otrzymywanie za pośrednictwem serwisu PanBochen.pl ofert oraz kodów promocyjnych od lokalnych piekarni lub od serwisu Panbochen.pl, dane osobowe Użytkownika będą wykorzystane w tym celu. 

6.3. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem Serwisu ofert oraz kodów promocyjnych od lokalnych piekarni. W tym celu Użytkownik powinien aktywować odpowiedni link w stopce otrzymanej wiadomości lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta serwisu.

6.4. W przypadku, gdy w okolicy Użytkownika (dany kod pocztowy) nie są realizowane dostawy jakiejkolwiek piekarni, Użytkownik, może pozostawić Administratorowi swój adres e-mail w celu poinformowania Użytkownika o rozpoczęciu dostaw przez lokalną piekarnię na danym terenie. W tym przypadku, podany adres e-mail wykorzystany będzie przez Administratora tylko w przedmiotowym celu. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę w tym zakresie. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta serwisu.

6a. Jakie dane są zbierane automatycznie po wejściu na witrynę internetową panbochen.pl?

6a.1. Serwis PanBochen.pl (serwer).

6a.1.2. System informatyczny, z którego korzysta Administrator serwisu PanBochen.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego Użytkownik korzysta łącząc się z w witryną www.panbochen.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, adresu IP dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na PanBochen.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji witryny PanBochen.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania z niej. Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi Użytkownika o których mowa w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności. Stanowią one materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

6a.2. PanBochen.pl (cookies).

6a.2.1. Serwis PanBochen.pl wykorzystuje tak zwaną technologię „cookies”, czyli technologię plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia rozpoznania Użytkownika i dostosowania serwisu PanBochen.pl do potrzeb Użytkownika. Technologia „cookies” wykorzystywana jest do:

a) zapamiętania zalogowania (sesja trwa 180 minut, po czym cookie jest kasowane)

b) zapamiętania zawartości koszyka użytkownika (sesja trwa do momentu zamknięcia przeglądarki)

c) zapamiętania preferencji Użytkownika odnośnie wyświetlania PanBochen.pl (sesja trwa do momentu zamknięcia przeglądarki)

d) tworzenia statystyk, raportów oglądalności oraz raportów funkcjonowania PanBochen.pl (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane)

6a.2.2. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może On zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić można znaleźć w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z PanBochen.pl nie możemy zagwarantować poprawnego działania serwisu.

6a.2.3. Jeżeli Użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w serwisie PanBochen.pl chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka. Informację o tym jak, to zrobić można znaleźć w plikach pomocy każdej przeglądarki internetowej.

6a.3. Google Analytics (cookies).

6a.3.1. Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli technologię plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia przeanalizowania przez PanBochen.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z serwisu. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w punkcie 4 niniejszej polityki prywatności. Stanowią one materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. 

6a.3.2. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google Analytics może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić można znaleźć w plikach pomocy każdej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania serwisu.

6a.3.3. Jeżeli Użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w serwisie PanBochen.pl chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka. Informację o tym jak to zrobić można znaleźć w plikach pomocy każdej przeglądarki internetowej.

6a.4. Google AdWords (cookies).

6a.4.1. Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli technologię plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia przeanalizowania i oceny przez Panbochen.pl poprawności oraz skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

6a.4.2. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google AdWords może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić można znaleźć w plikach pomocy każdej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google AdWords nie możemy zagwarantować poprawnego działania serwisu PanBochen.pl

6a.4.3. Jeżeli Użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google AdWords, ale po zakończeniu odwiedzin w serwisie PanBochen.pl chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka. Informację o tym jak to zrobić można znaleźć w plikach pomocy każdej przeglądarki internetowej.

6a.5. Retargeting Personalizowany RTB.

6a.5.1. Administrator może wykorzystywać Retargeting Personalizowany RTB. Użytkownik ma możliwość wypisania się ze stosowanego retargetingu odwiedzając witrynę internetową http://www.rtbhouse.com/privacy/

7. Polityka prywatności i bezpieczeństwa partnerów serwisu PanBochen.pl

7.1. PanBochen.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczane w PanBochen.pl linki do innych stron internetowych. PanBochen.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

8. Sieci społecznościowe.

8.1. W serwisie Panbochen.pl umieszczone się przekierowania (linki) do portali społecznościowych takich jak Facebook i inne.

8.2. Podczas wizyty w serwisie PanBochen.pl lub podczas przeglądania wiadomości w poczcie elektronicznej wysłanej do Użytkownika przez PanBochen.pl Użytkownik może kliknąć na link prowadzący do danej sieci społecznościowej. W przypadku, gdy Użytkownik serwisu zalogowany jest jednocześnie w danej sieci społecznościowej, to za pośrednictwem konta Użytkownika w sieci społecznościowej może dojść do przekazania danych o odwiedzeniu serwisu PanBochen.pl lub przekazania innych danych. W przypadku, gdy Użytkownik chce uniknąć opisywanej wyżej sytuacji, musi wylogować się z konta danej sieci społecznościowej.

9. Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

9.1. W każdej chwili masz prawo do:

a)     sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych lub uzupełnienia danych;

b)     usunięcia swojego konta użytkownika - możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie Ci udzielimy;

c)     usunięcia danych przetwarzanych przez nas bezpodstawnie;

d)     ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych - stosownie do złożonego wniosku);

e)     dostępu do danych (między innymi: informacji o przetwarzanych przez nas danych, celach przetwarzania, odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców) oraz otrzymania kopii danych;

f)       przeniesienia danych do innego administratora danych.

g)      usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) jeżeli zachodzi którakolwiek z okoliczności opisanych w [art. 17 ust. 1 lit. od a do f RODO] z wyjątkami opisanymi w [art. 17 ust. 3 RODO].

9.2. Z tych praw możesz skorzystać składając wniosek drogą elektroniczną pod adresem: kontakt@panbochen.pl lub w dowolny inny sposób.

9.3. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Cię uwierzytelnić.

9.4. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich danych oraz od celu ich przetwarzania. Oznacza to, że w niektórych przypadkach będziemy mogli odmówić uwzględnienia Twojego wniosku. W takich przypadkach wyjaśnimy Ci motywy naszej decyzji i podamy jej podstawę prawną. W każdym przypadku będziemy niezwłocznie udzielać Ci niezbędnych wyjaśnień i pomocy w wykonywaniu Twoich praw.

10. Prawo sprzeciwu.

10.1 Niezależnie od praw wymienionych wyżej możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

10.2. W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

a)  ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności,

b)  podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Zgoda.

11.1. Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Twoich danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Twoje dane i na Twoje żądanie. 11.2. Udzieloną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

11.3. W przypadku, gdy będziemy prosić o Twoją zgodę na przetwarzanie wskażemy też najprostszy sposób jej cofnięcia.

12. Skarga.

12.1. Prosimy również pamiętać o Twoim prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

12.2.Zapewniamy, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w E-kwiaty.pl.

13. Zmiana polityki prywatności PanBochen.pl i inne.

13.1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu PanBochen.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie administrator danych powiadomi Użytkowników drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail lub adres e-mail powiązany z kontem Użytkownika). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

13.2. W przypadku przesłania wiadomości elektronicznej opisanej w punkcie 13.1. niniejszej polityki prywatności przez serwis PanBochen.pl do Użytkownika, dotychczasowy Użytkownik może wypowiedzieć zmienioną Politykę Prywatności w terminie 30 dni od dnia poinformowania o zmianie stosowanej polityki prywatności. W takim przypadku Administrator nie będzie mógł w dalszym ciągu świadczyć umowy serwisowej na rzecz Użytkownika.

13.3. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w wielu miejscach serwisu PanBochen.pl

13.4. Po zakończonym procesie rejestracji w serwisie Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, której załącznikiem w formie pdf. będzie Polityka Prywatności obowiązująca na dzień rejestracji Użytkownika.

14. Powierzenie przetwarzania.

14.1. Zapewniamy, że w ewentualnie zawartych przez nas umowach zobowiązujemy wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych w naszym imieniu (np. firma księgowa, firma prawnicza, firma IT), do przestrzegania reguł i standardów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

15. Kontakt w sprawie polityki prywatności.

15.1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta przy pomocy czatu, pod numerem telefonu +48 22 100 26 11 lub mailowo na adres kontakt@panbochen.pl

 

15.2. W przypadku chęci zmiany, poprawienia lub usunięcia danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta przy pomocy czatu, pod numerem telefonu +48 22 100 26 11 lub mailowo na adres kontakt@panbochen.pl

15.3. W powyższych sprawach można również korespondować z nami listownie pod adresem: Power Investment Michał Krzymowski Spółka Jawna ul. 3 Maja 7/10; 20-078 Lublin z dopiskiem „PanBochen.pl”

16. Postanowienia końcowe.

16.1. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku